ارائه مفاصا حساب موقوفات به متولیان

عقد قرارداد اجاره رقبات

ثبت و ارائه خدمات استعلامی موقوفات و رقبات

هدایا و نذورات ، مشارکت در وقف ، وکالت ، صدقات و وصیت

تدوین و انتشار تقویم فرهنگی و آموزشی امامزادگان

امور خادمین و هیات امناء موقوفات، امامزادگان،بقاع متبرکه و مساجد

واگذاری اولویت دفن در امامزادگان

آموزش قرآن و شناسایی نیروهای مستعد

برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم

نگهداری و بازسازی و احیاء موقوفات امامزادگان و اماکن متبرکه